تعهدات فروشگاه:

1-  زمان تحویل آنلاک در قسمت مربوط به هر اپراتور درج گردیده است.2- فروشگاه متعهد مي شود اطلاعات كاربران را حفظ كرده و جهت انجام تبلیغات در اختيار هيچ نهاد يا سازمان ديگري قرار ندهد.